headerheader-400header-800
Volver

Modificación Puntual nº 24 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de A Torre

O Concello de Vilanova de Arousa está iniciando a tramitación da Modificación Puntual nº 24 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do núcleo rural de A Torre.
De conformidade co disposto nos artigos 78.2 a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 191.1 a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra.
O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na sede electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios”.

Data de publicación: 11/03/2020

Categoría: Urbanismo

Remitido por: Urbanismo

  1. Descargar
  2. Descargar
  3. Descargar
  4. Descargar
  5. Descargar
  6. Descargar
  7. Descargar
  8. Descargar
  9. Descargar
  10. Descargar