headerheader-400header-800
Volver

Modificación Puntual nº 23 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do Núcleo Rural de Fonsín

O Concello de Vilanova de Arousa está iniciando a tramitación da Modificación Puntual nº 23 das Normas Subsidiarias do Planeamento Municipal para a redelimitación do Núcleo Rural de Fonsín.
De conformidade co disposto nos artigos 78.2 a) da Lei 2/2016, do 16 de febreiro, do Solo de Galicia, e 191.1 a) do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da Lei do Solo, se somete o documento a información pública durante un prazo de dous (2) meses a contar dende o día seguinte ao da publicación do presente anuncio no Diario Oficial de Galicia e dous dos xornais de maior difusión da provincia de Pontevedra.
O expediente poderá ser consultado na área de urbanismo do Concello, sita na Casa Consistorial, 3ª planta (Praza do Concello núm. 1), de luns a venres, agás festivos, en horario de 09:00 a 13:00h, e na sede electrónica do Concello de Vilanova de Arousa no apartado de “Taboleiro de Anuncios”.

Data de publicación: 23/12/2019

Categoría: Urbanismo

Remitido por: Urbanismo

 1. Descargar
 2. Descargar
 3. Descargar
 4. Descargar
 5. Descargar
 6. Descargar
 7. Descargar
 8. Descargar
 9. Descargar
 10. Descargar
 11. Descargar
 12. Descargar
 13. Descargar
 14. Descargar
 15. Descargar
 16. Descargar
 17. Descargar
 18. Descargar
 19. Descargar