headerheader-400header-800
Volver

[URB-LIC-004] - Solicitude de Licenza de Parcelación, Segregación e outros Actos de División de Terreos

RELACION DE ACTOS SUXEITOS A OBTENCION DE LICENZA MUNICIPAL
 • As parcelacións, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelación.

A instancia será analizada pola área funcional de Urbanismo, a cal xestionará a solicitude ou determinará o órgano xestor en base ao procedemento solicitado.

PRESENCIALMENTE

O modelo de solicitude e a documentación a achegar (de ser o caso) poderase presentar na seguinte unidade organizativa:

Oficina Técnica (Urbanismo)

Enderezo: Praza do Concello, 1 (Planta 2), C.P. 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Teléfonos: 986 554 021 (extensións 1019 / 1018)

Email: rexistro.xeral@vilanovadearousa.gal

Horario: Luns a Venres: 9:00 a 14:00 h. Sábados: INHÁBILES.

O modelo debidamente cumprimentado e asinado poderase presentar na Oficina Técnica de Urbanismo do Concello de Vilanova de Arousa ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.


ELECTRONICAMENTE

Achegando o modelo de solicitude, debidamente cumprimentado e asinado, xunto coa documentación que sexa requerida en cada caso, sendo necesaria a identificación na sede mediante Certificado Dixital ou DNIe e acceder a tramitación online desta solicitude, premendo no boton Rexistro Electrónico.

As Persoas Xurídicas e demais suxeitos recollidos no Artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios y rexistradores da propiedade e mercantís) únicamente poderán comunicalo electrónicamente mediante este procedemento.

A documentación esixible a aportar é o modelo de solicitude en formato electrónico "[URB-LIC-004] - SOLICITUDE DE LICENZA DE PARCELACION, SEGREGACION E OUTROS ACTOS DE DIVISION DE TERREOS”, o cal é accesible a través do formulario de tramitación electrónica do procedemento, debendo de ser cumprimentadoasinado electrónicamente co certificado de usuario do interesado/a que realiza a presentación telemática da solicitude e, finalmente, engadido á documentación a anexar á solicitude para que a mesma sexa válida. 

En función do tipo de solicitude que desexe realizar, poida que sexa necesario achegar, aparte do modelo esixido, outra documentación adicional. Por iso, é recomendable que o cidadán solicite información sobre o trámite a realizar e a documentación que deberá achegar coa súa solicitude para, deste xeito, evitar ter que emendar errores por falta da mesma. 

Ademáis do modelo de instancia normalizado, deberáse de aportar, obrigatoriamente, a seguinte documentación adicional:

 • Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o documento que acredite debidamente a representación.
 • Persoa Xurídica: A persoa que asine a solicitude achegará a documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución de sociedade, poder, etc.).
 • Descritiva gráfica catastral das parcelas afectadas pola parcelación, segregación ou acto de división de terreo.
 • Escritura pública de propiedade do terreo. Dita escritura deberá estar inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición catastral.
 • Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
 • Proxecto de parcelación subscrito por técnico competente (2 copias en formato dixital asinadas electrónicamente e 1 copia mais por cada organismo sectorial en caso de que teña que remitirse dende o Concello; ademáis dunha copia en papel) que incluirá:
  • Memoria xustificativa, que comprenderá a finalidade ou o uso a que se pretendan destianr os lotes propostos e a súa adecuación ao planeamento urbanístico de Vilanova de Arousa e ao réxime legal de formación de parcelas e predios. Xustificará o parcelamento e describirá tanto o/s predio/s inicial/is como os resultantes, con indicación da referencia catastral, dos lindeiros, superficies bruta e neta, descrición das edificacións existentes na parcela (coas superficies construídas e de ocupación, e cálculos de ocupación e edificabilidade de acordo co planeamento urbanístico) e, para as resultantes, indicarase as que sexan obxecto de cesións, se procede. En caso de parcelacións en solo de núcleo rural, xustificarase que a división proposta non desfigura a tipoloxía do núcleo.
  • Profroma de documento público ou privado no que se reflicta a división de terreos ou a operación xurídica asimilada que se solicite.
  • Plano de situación cos predios afectados.
  • Plano parcelario acoutado do predio, a escala axeitada e con base cartográfica, con indicación dos lindes, aliñacións e superficies bruta e neta e aproveitamento materializado, se é o caso (indicará para as edificacións existentes o seu uso así como as superficies ocupadas e edificadas).
  • Plano do parcelamento acoutado con indicación dos lotes propostos, reflectindo a aliñación, os lindes, superficie bruta e neta e os terreos que serán obxecto de cesión, se é o caso.
  • Superposición do plano parcelario sobre un plano de cualificacións urbanísticas.
  • Fichas individualizadas e descritivas dos lotes resultantes, incluídas as relativas aos terreos destinados a sistemas urbanísticos que se teñan que ceder, se procede. As fichas conterán a situación do predio, indicando se está edificado ou non; plano acoutado con expresión dos lindeiros; clase e categoría do solo; uso do solo; se dispón de edificación/s, indicará a altura, volumen e situación da/s edificación/s, así como as superficies ocupadas e construídas e cos cálculos de ocupación e edificabilidade máxima da parcela, así como do xa materializado; indicarase a súa calidade de indivisible, se procede.
 • Reportaxe fotográfica da parcela e das edificacións existentes, de ser o caso, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
 • En caso de proxectos sen visado colexial, declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico competente na que figuren os seus datos persoais e profesionais, de xeito que permita a súa identificación, e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Copia da autorización ou ditame ambiental, así como das restantes Autorizacións, Concesións Administrativas ou Informes Sectoriais emitidos polos organismos estatais ou autonómicos competentes, cando sexan legalmente esixibles para o/a interesado/a, ou acreditación de que se solicitou o seu otorgamento nalgún ou varios dos seguintes ámbitos: Costas, Augas, Estradas, Deputación Provincial, Patrimonio e Outros.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018)
Oficina Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras (I.C.I.O.).
 • Ordenanza fiscal por prestación de servizos ou realización de actividades (taxa por expedición de licenzas urbanísticas).
 • Ordenanza fiscal por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local (taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas).

Volver