headerheader-400header-800
Volver

[URB-LIC-005] - Solicitude de Declaración de Innecesariedade de Licenza para Actos de División ou Segregación de Fincas

RELACION DE DIVISION DE TERREOS ONDE RESULTA INNECESARIO O OUTORGAMENTO DE LICENZA MUNICIPAL
 • A aprobación dun proxecto, reparcelación ou expropiación.
 • A execución de infraestruturas e dotacións públicas.
 • O outorgamento polo planeamento de distinta clasificación ou cualificación da parcela de orixe.

A instancia será analizada pola área funcional de Urbanismo, a cal xestionará a solicitude ou determinará o órgano xestor en base ao procedemento solicitado.

PRESENCIALMENTE

O modelo de solicitude e a documentación a achegar (de ser o caso) poderase presentar na seguinte unidade organizativa:

Oficina Técnica (Urbanismo)

Enderezo: Praza do Concello, 1 (Planta 2), C.P. 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Teléfonos: 986 554 021 (extensións 1019 / 1018)

Email: rexistro.xeral@vilanovadearousa.gal

Horario: Luns a Venres: 9:00 a 14:00 h. Sábados: INHÁBILES.

O modelo debidamente cumprimentado e asinado poderase presentar na Oficina Técnica de Urbanismo do Concello de Vilanova de Arousa ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.


ELECTRONICAMENTE

Achegando o modelo de solicitude, debidamente cumprimentado e asinado, xunto coa documentación que sexa requerida en cada caso, sendo necesaria a identificación na sede mediante Certificado Dixital ou DNIe e acceder a tramitación online desta solicitude, premendo no boton Rexistro Electrónico.

As Persoas Xurídicas e demais suxeitos recollidos no Artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios y rexistradores da propiedade e mercantís) únicamente poderán comunicalo electrónicamente mediante este procedemento.

A documentación esixible a aportar é o modelo de solicitude en formato electrónico "[URB-LIC-005] – SOLICITUDE DE DECLARACION DE INNECESARIEDADE DE LICENZA PARA ACTOS DE DIVISIÓN OU SEGREGACIÓN DE FINCAS”, o cal é accesible a través do formulario de tramitación electrónica do procedemento, debendo de ser cumprimentadoasinado electrónicamente co certificado de usuario do interesado/a que realiza a presentación telemática da solicitude e, finalmente, engadido á documentación a anexar á solicitude para que a mesma sexa válida. 

En función do tipo de solicitude que desexe realizar, poida que sexa necesario achegar, aparte do modelo esixido, outra documentación adicional. Por iso, é recomendable que o cidadán solicite información sobre o trámite a realizar e a documentación que deberá achegar coa súa solicitude para, deste xeito, evitar ter que emendar errores por falta da mesma. 

Ademáis do modelo de instancia normalizado, deberáse de aportar, obrigatoriamente, a seguinte documentación adicional:

 • Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o documento que acredite debidamente a representación.
 • Persoa Xurídica: A persoa que asine a solicitude achegará a documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución de sociedade, poder, etc.).
 • Descritiva gráfica catastral das parcelas afectadas pola parcelación, segregación ou acto de división de terreo.
 • Escritura pública de propiedade do terreo. Dita escritura deberá estar inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición catastral.
 • Xustificante de pago dos tributos municipais que resulten preceptivos.
 • Proxecto de parcelación subscrito por técnico competente (2 copias en formato dixital asinadas electrónicamente e 1 copia mais por cada organismo sectorial en caso de que teña que remitirse dende o Concello; ademáis dunha copia en papel) que incluirá:
  • Memoria que describa tanto o/s predio/s inicial/is como os resultantes, con indicación da referencia catastral, dos lindeiros, superficies bruta e neta, descrición das edificacións existentes na parcela (coas superficies construídas e de ocupación, e cálculos de ocupación e edificabilidade de acordó co planeamento urbanístico).
  • Plano de situación cos predios afectados.
  • Plano parcelario acoutado do predio, a escala axeitada e con base cartográfica topográfica, con indicación dos lindes, aliñacións e superficies bruta e neta e aproveitamento materializado, se é o caso (indicará para as edificacións existentes o seu uso así como as superficies ocupadas e edificadas).
  • Plano do parcelamento acoutado con indicación dos lotes propostos, reflectindo a aliñación, os lindes e superficie bruta e neta.
  • Superposición do plano parcelario sobre un plano de cualificacións urbanísticas.
  • Fichas individualizadas e descritivas dos lotes resultantes. Conterán a situación do predio, indicando se está edificado ou non; plano acoutado con expresión dos lindeiros; clase e categoría do solo; uso do solo; se dispón de edificación/s, indicará a altura, volume e situación da/s edificación/s, así como as superficies ocupadas e construídas e cos cálculos de ocupación e edificabilidade máxima da parcela, así como do xa materializado; indicarase a súa calidade de indivisible, se procede.
 • Reportaxe fotográfica da parcela e das edificacións existentes, de ser o caso, subscrita polo solicitante e polo técnico redactor do proxecto.
 • En caso de proxectos sen visado colexial, declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico competente na que figuren os seus datos persoais e profesionais, de xeito que permita a súa identificación, e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018)
Oficina Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Lei 13/2010, do comercio interior de Galicia.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras (I.C.I.O.).
 • Ordenanza fiscal por prestación de servizos ou realización de actividades (taxa por expedición de licenzas urbanísticas).
 • Ordenanza fiscal por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local (taxa por ocupación de terreos de uso público municipal con mercadorías, materiais de construción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas).

Volver