headerheader-400header-800
Volver

[URB-ACT-002] - Comunicación Previa de Inicio dunha Actividade

RELACION DE ACTIVIDADES NON INCLUIDAS NO RÉXIME DE COMUNICACIÓN PREVIA SENÓN QUE ESTÁN SUXEITAS A OBTENCIÓN DE LICENZA MUNICIPAL:
 • A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas que se desenvolvan en establecementos públicos cunha capacidade superior a 500 persoas, ou que presenten unha especial situación de risco, de conformidade co disposto na normativa técnica en vigor.
 • A instalación de terrazas ao aire libre ou na vía pública, anexas ao establecemento.
 • A celebración de espectáculos e actividades extraordinarias e, entodo caso, os que requiran a instalación de escenarios e estruturas móbiles.
 • A celebración dos espectáculos públicos e actividades recreativas ou deportivas que se desenvolvan en máis de un termo municipal da comunidade autónoma de Galicia, conforme ó procedemento que regulamentariamente se estableza.
 • A celebración dos espectáculos e festexos taurinos.
 • A apertura de establecementos e a celebración de espectáculos públicos ou actividades recreativas cuxa normativa específica esixa a concesión de autorización.
 • O exericicio de actividades que non estean vinculadas a un establecemento físico.

A instancia será analizada pola área funcional de Urbanismo, a cal xestionará a solicitude ou determinará o órgano xestor en base ao procedemento solicitado.

PRESENCIALMENTE

O modelo de solicitude e a documentación a achegar (de ser o caso) poderase presentar na seguinte unidade organizativa:

Oficina Técnica (Urbanismo)

Enderezo: Praza do Concello, 1 (Planta 2), C.P. 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Teléfonos: 986 554 021 (extensións 1019 / 1018)

Email: rexistro.xeral@vilanovadearousa.gal

Horario: Luns a Venres: 9:00 a 14:00 h. Sábados: INHÁBILES.

O modelo debidamente cumprimentado e asinado poderase presentar na Oficina Técnica de Urbanismo do Concello de Vilanova de Arousa ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.


ELECTRONICAMENTE

Achegando o modelo de solicitude, debidamente cumprimentado e asinado, xunto coa documentación que sexa requerida en cada caso, sendo necesaria a identificación na sede mediante Certificado Dixital ou DNIe e acceder a tramitación online desta solicitude, premendo no boton Rexistro Electrónico.

As Persoas Xurídicas e demais suxeitos recollidos no Artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios y rexistradores da propiedade e mercantís) únicamente poderán comunicalo electrónicamente mediante este procedemento.

A documentación esixible a aportar é o modelo de solicitude en formato electrónico "[URB-ACT-002] - COMUNICACIÓN PREVIA DE INICIO DUNHA ACTIVIDADE", o cal é accesible a través do formulario de tramitación electrónica do procedemento, debendo de ser cumprimentadoasinado electrónicamente co certificado de usuario do interesado/a que realiza a presentación telemática da solicitude e, finalmente, engadido á documentación a anexar á solicitude para que a mesma sexa válida. 

En función do tipo de solicitude que desexe realizar, poida que sexa necesario achegar, aparte do modelo esixido, outra documentación adicional. Por iso, é recomendable que o cidadán solicite información sobre o trámite a realizar e a documentación que deberá achegar coa súa solicitude para, deste xeito, evitar ter que emendar errores por falta da mesma. 

Ademáis do modelo de instancia normalizado, deberáse de aportar, obrigatoriamente, a seguinte documentación adicional segundo o caso:

- En caso de terse realizado obras de acondicionamento previo (con licenza ou comunicación previa):

 • Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o documento que acredite debidamente a representación.
 • Persoa Xurídica: A persoa que asine a solicitude achegará a documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución de sociedade, poder, etc.).
 • Xustificante de Pago dos Tributos Municipais que resulten preceptivos.
 • Certificación de que se remataron as obras e instalacións, asinada polo/a seu/súa técnico/a director/a.
 • Se procede, certificado acústico.
 • Se o titular da actividade é distinto do solicitante da obra: documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de aluguer ou escritura de compra, etc.).
 • Fotocopia da póliza do seguro de responsabilidade civil, en caso de non terse presentado coa comunicación previa de obras.
 • Fotocopia do Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.) ou, no seu caso, declaración de exención de dito tributo.
 • Certificado subscrito por técnico competente expedido no modelo oficial aprobado polo concello no que se acredite que a actividade cumpre coa normativa aplicable vixente.

- En caso de non terse realizado obras de acondicionamento previo (con licenza ou comunicación previa):

 • Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o documento que acredite debidamente a representación.
 • Persoa Xurídica: A persoa que asine a solicitude achegará a documentación acreditativa da súa representación (fotocopia da escritura pública de constitución de sociedade, poder, etc.).
 • Descritiva gráfica catastral.
 • Xustificante de Pago dos Tributos Municipais que resulten preceptivos.
 • Documento acreditativo da dispoñibilidade do local (contrato de arrendamento ou escritura de compra, etc.).
 • Fotocopia da póliza do seguro de responsabilidade civil, en caso de non terse presentado coa comunicación previa de obras.
 • Fotocopia do Imposto de Actividades Económicas (I.A.E.) ou, no seu caso, declaración de exención de dito tributo.
 • Memoria explicativa da actividade que se pretende realizar subscrita por técnico competente, que detalle os seus aspectos básicos, a súa localización e o establecemento ou establecementos onde se vai a desenvolver.
 • Memoria/Proxecto Técnico que resulte esixible, segundo a natureza da actividade ou instalación, subscritos por técnico competente, que definan as actuacións que se van a desenvolver, co contido e detalle que lle permita ao Concello coñecer o obxecto delas e determinar o seu axuste á normativa urbanística e sectorial aplicable. Deberá de xustificar que o local será apto para o uso, de acordo coa normativa aplicable e con especial referencia ao cumprimento das condicións de estabilidade, illamento térmico e acústico, seguridade contra incendios, accesibilidade e normativa específica de edificación precisa para o uso pretendido (2 copias en formato dixital asinadas electrónicamente e 1 copia mais por cada organismo sectorial en caso de que teña que remitirse dende o concello; ademais dunha copia en papel).

Incluirá plano de situación, plano de localización nas normas urbanísticas en vigor, plantas, alzados e seccións do local acoutados a escalas 1:100 ou 1:50 segundo ocaso, indicando o uso das diferentes dependencias, a maquinaria, a situación das saídas, comunicacións, etc., e as instalacións de protección contra incendios.

 • Reportaxe fotográfica do local, fachadas e interior.
 • Manifestación expresa da persoa titular da actividade ou do establecemento, subscrita por técnico competente, de que se cumpren todos os requisitos para o exercicio da actividade e de que o establecemento reúne as condicións de seguridade, salubridade e as demais previstas no planeamento urbanístico, de acordo co artigo 11.d do Decreto 144/2016.
 • Certificado subscrito por técnico competente expedido no modelo oficial aprobado polo concello no que se acredite que a actividade cumpre coa normativa aplicable vixente.
 • Declaración responsable (ou certificado colexial) do técnico competente na que figuren os seus datos persoais e profesionais de xeito que permita a súa identificación e na que se acredite que non está inhabilitado ou incurso en causa de incompatibilidade.
 • Informe das condicións acústicas nos termos do artigo 11 do Decreto 106/2015, do 9 de xullo, sobre contaminación acústica de Galicia ou, se procede, manifestación expresa que o substitúa.
 • Copia das Autorizacións, Concesións Administrativas ou Informes Sectoriais emitidos polos organismos estatais ou autonómicos competentes, cando sexan legalmente esixibles para o/a interesado/a, ou acreditación de que se solicitou o seu otorgamento nalgún ou varios dos seguintes ámbitos: Costas, Augas, Estradas, Deputación Provincial, Patrimonio e Outros.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018)
Oficina Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
 • Lei 2/2016, de 10 e febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se qproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendementoe da competitividade económica de Galicia.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras (I.C.I.O.).
 • Ordenanza fiscal por prestación e servicios ou realización de actividades (taxa por expedición de licenzas urbanísticas).
 • Ordenanza fiscal por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local (taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas).

Volver