headerheader-400header-800
Volver

[URB-LIC-009] - Solicitude de Acta de Aliñación e Rasante.

RELACION DE ACTOS SUXEITOS AO ACTA DE ALIÑACIÓN E RASANTE

 • As obras de nova construción ou reconstrución posterior á demolición total, conforme ao especificado nas NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMENTO DO CONCELLO DE VILANOVA DE AROUSA:

6. NORMAS DE TRAMITACIÓN

6.7. SOLICITUDE DE ALIÑACIÓN

Cando se trata de obra de nova planta, ou reconstrución previa derriba de obra vella, será condición inescusable a solicitude previa de aliñación e rasante, que, por outra parte, pode representar calquera propietario de terreo edificable dentro do termo municipal, aínda cando non lle siga inmediatamente a solicitude de licenza de obra nova.

A concesión de aliñación non implica, en consecuencia, a licenza de construción.

A aliñación darase sobre o plano do terreo edificable e da zona inmediata, a escala 1:500, referindo os seus puntos característicos a outros fixos do terreo, de maneira que quede abondo determinada e materializándoa sobre aquel mediante cravos ou estacas.

6.8. SINALAMENTO DE ALIÑACIÓN

Ó acto de sinalamento de aliñación concorrerá unha delegación da alcaldía, o aparellador municipal e o propietario do terreo edificable, por si ou representado polo seu aparellador.

O terreo edificable estará libre e desembarazado de obstáculos para facilita-lo marcado da liña.

Asinará o propietario ou o aparellador que o represente o exemplar do plano de aliñación e a acta, en sinal de conformidade, e o propietario recibirá a copia autorizada destes documentos.

Constará na acta de aliñación:

 1. A liña de edificación.
 2. A profundidade edificable do terreo.
 3. A norma que lle afecte no que respecta á altura máxima e ós usos autorizados.


A instancia será analizada pola área funcional de Urbanismo, a cal xestionará a solicitude ou determinará o órgano xestor en base ao procedemento solicitado.

PRESENCIALMENTE

O modelo de solicitude e a documentación a achegar (de ser o caso) poderase presentar na seguinte unidade organizativa:

Oficina Técnica (Urbanismo)

Enderezo: Praza do Concello, 1 (Planta 2), C.P. 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Teléfonos: 986 554 021 (extensións 1019 / 1018)

Email: rexistro.xeral@vilanovadearousa.gal

Horario: Luns a Venres: 9:00 a 14:00 h. Sábados: INHÁBILES.

O modelo debidamente cumprimentado e asinado poderase presentar na Oficina Técnica de Urbanismo do Concello de Vilanova de Arousa ou nas formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015 de 1 de outubro.


ELECTRONICAMENTE

Achegando o modelo de solicitude, debidamente cumprimentado e asinado, xunto coa documentación que sexa requerida en cada caso, sendo necesaria a identificación na sede mediante Certificado Dixital ou DNIe e acceder a tramitación online desta solicitude, premendo no boton Rexistro Electrónico.

As Persoas Xurídicas e demais suxeitos recollidos no Artigo 14.2 da Lei 39/2015 (entidades sen personalidade xurídica, profesionais sometidos a colexiación obrigatoria, notarios y rexistradores da propiedade e mercantís) únicamente poderán comunicalo electrónicamente mediante este procedemento.

A documentación esixible a aportar é o modelo de solicitude en formato electrónico "[URB-LIC-009] – SOLICITUDE DE ACTA DE ALIÑACIÓN E RASANTE”, o cal é accesible a través do formulario de tramitación electrónica do procedemento, debendo de ser cumprimentadoasinado electrónicamente co certificado de usuario do interesado/a que realiza a presentación telemática da solicitude e, finalmente, engadido á documentación a anexar á solicitude para que a mesma sexa válida. 

En función do tipo de solicitude que desexe realizar, poida que sexa necesario achegar, aparte do modelo esixido, outra documentación adicional. Por iso, é recomendable que o cidadán solicite información sobre o trámite a realizar e a documentación que deberá achegar coa súa solicitude para, deste xeito, evitar ter que emendar errores por falta da mesma. 

Ademáis do modelo de instancia normalizado, deberáse de aportar, obrigatoriamente, a seguinte documentación adicional:

 • Persoa Física: Fotocopia do N.I.F. No caso de que se compareza en representación doutra persoa acompañarase, ademais da fotocopia do N.I.F. do representado, o documento que acredite debidamente a representación.
 • Escritura pública de propiedade do terreo. Dita escritura deberá estar inscrita no Rexistro da Propiedade cando haxa cesións ou outras condicións suxeitas a inscrición catastral.
 • Tres exemplares (tamaño recomendado A3) do Acta de Aliñación e Rasante coa seguinte documentación:
  • Plano topográfico do solar e zona inmediata, indicando o acceso rodado público e as aliñacións frontais, laterais e de fondo segundo o PXOM e sectorais e as afectacións sectorais.
  • Plano da situación das NN.SS.PP. (co número de plano e a ordenanza de aplicación ó pe de plano).
  • Cadro de parámetros urbanísticos da ordenanza de aplicación.
  • Cadro para firma da Delegación da Alcaldía, o técnico Municipal designado e o propietario do solar.
  • O solar estará libre de obstáculos para facilitar o replanteo da liña. Fotografías que reflictan a realidade do solar dende todos os seus puntos de vista.
Oficina Enderezo Teléfonos Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
Oficina Enderezo Teléfonos
Oficina Técnica (Urbanismo) Plaza del Ayuntamiento, 1 (Planta 2), 36620, Vilanova de Arousa (Pontevedra) 986 554 021 (Extensiones: 1019 / 1018)
Oficina Horario
Oficina Técnica (Urbanismo) Luns a Venres: 09:00 a 14:00h - Sábados: INHÁBIL
 • Lei 2/2016, de 10 de febreiro, do solo de Galicia.
 • Decreto 143/2016, de 22 de setembro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 2/2016, do solo de Galicia.
 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia.
 • Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras (I.C.I.O.).
 • Ordenanza fiscal por prestación de servizos ou realización de actividades (taxa por expedición de licanzas urbanísticas)
 • Ordenanza fiscal por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local (taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construcción, refugallos, valados, puntais, asnillas, andamios e outras instalacións análogas).

Volver